Podczas V Maratonu Roztoczańskiego obędzie się również Sztafeta 4x 10,5 km. Drużyna Sztafety musi liczyć 4 osoby, w tym min. 1 kobietę lub 1 mężczyznę – drużyna nie może składać się z samych mężczyzn lub samych kobiet.

 

Regulamin Biegu sztafetowego 4x 10.5 km
na trasie V Maratonu Roztoczańskiego
29.05.2016 r.
(ostateczna wersja regulaminu ukaże się 15.05.2016 r,)

1. Program zawodów:
09:00 Start biegu Sztafety (10,5 km+10,5 km+10,5 km+10,5 km) wspólny startem z biegiem indywidualnym na dystansie maratonu 42,195 m.
15:00 Dekoracja Biegu sztafetowego (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika – dekoracja może ulec przyśpieszeniu)
2. Warunki uczestnictwa:
• Drużyna sztafetowa składa z czterech biegaczy tj. w drużynie musi być co najmniej jedna kobieta lub jeden mężczyzna. Kolejność startów biegaczy/biegaczek jest dowolna. Pierwszy zawodnik startuje z opaska na ręce z chipem , którą przekazuje tylko w wyznaczonej strefie zmian kolejnemu uczestnikowi na trasie Maratonu. Jeden zawodnik może biec tylko na jednej zmianie. Warunkiem ukończenia biegu sztafetowego jest przebiegnięcie linii mety przez ostatniego zawodnika z opaską na ręce z chipem.
• Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność;
• Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby;
• Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 15 maja;
• Kwota wpisowego:
200 zł przy zgłoszeniu drużyny do 15 maja 2016 r. na stronie zapisu.
Wpłaty dokonujemy na konto Maratonu z dopiskiem imię i nazwisko, sztafeta 4x 10,5 km, nazwa sztafety.
• Po 15 maja i w dniu zawodów ilość pakietów może być ograniczona!!!
• Wybór rozmiaru koszulki w rozmiarze do 15 maja.
• Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.pomiar-czasu.pl oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 15 lat do 29.05.2016 r.
• Rejestracja zawodników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej http://www.pomiar-czasu.pl
• Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pełny pakiet startowy.
• Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
• Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umocowanych w opasce na ręce. Każda drużyna zgodnie z numerem startowym będzie posiadać przyporządkowaną opaskę z numerem drużyny
• Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, posiłek.
• Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
• W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
• Bieg bez opaski sztafetowej skutkować będzie dyskwalifikacją i brakiem pomiaru czasu na mecie. W momencie przebiegania w strefie zmian przez matę pomiaru czas należy mieć opaskę na wysokości poniżej bioder dla prawidłowego funkcjonowania pomiaru (kwestia zasięgu pomiaru czasu przez chip).
• Biuro zawodów znajdować się będzie w Horyńcu Zdroju
• Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach: 28.05.2016r od godz. 15:00 do godz. 20:00 i w dniu zawodów 29.05.2016r. od godz. 06 do godz. 08:00.
• Zawodnicy po odprawie w Biurze Zawodów w Horyńcu Zdroju w dniu zawodów będą rozwiezieni autokarami podstawionymi po strefach zmian na trasie Maratonu, a następnie po ukończeniu biegu sztafetowego tj. ze zmiany pierwszej z 10.5 km i kolejnych 21 km 31.5 km będzie zwoził autokar zawodników którzy ukończyli swój bieg sztafetowy. Autokar zwożący zawodników którzy ukończyli sztafetę na zmianie 1,2,3 na trasie maratonu będzie jechał za zawodnikiem ostatnim biegnącym w sztafecie.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych , w tym śmierci.
• Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem bieg, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania
3. Dodatkowe informacje:
• Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
• Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km.
• Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu co 5km.
• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
• Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
• Organizator nie ubezpiecza zawodników.
• Możliwość wybierania rozmiaru koszulki tylko do 15 maja.
• W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
• Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego.
• Limit czasowy w biegu sztafetowym wzdłuż trasy maratonu to 6 godzin.
• Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
• Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie
4. Nagrody:
Nagrody zostaną wręczone tylko trzem pierwszym sztafetom.
Trzy pierwsze sztafety zostaną udekorowane pamiątkowym pucharem i dyplomem.
Nie będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa sztafet.
Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia dodatkowych nagród, których wartość uzależniona jest od sponsorów.

ZAPISY NA STRONIE: http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z160529